Merkel moet aftreden: schending van de eed van de bondskanselier (zegt Duitse generaal)

Verspreid de liefde

Schending van de eed van de bondskanselier

Open brief van generaal-majoor Schultze-Rhonhof: waarom Merkel moet aftreden ten behoeve van het Duitse volk

Uitgegeven voor educatieve doeleinden door de Priorij van Salem, Vredesinstituut:

===================
Schending van de eed van de bondskanselier
Open brief van generaal-majoor Schultze-Rhonhof: waarom Merkel moet aftreden ten behoeve van het Duitse volk
Door Gerd Schultze-Rhonhof, Gastautor, Vrijdag 9 oktober 2015 13:17 uur
Een gepensioneerde generaal-majoor van de Bundeswehr bekritiseert het vluchtelingenbeleid van Merkel scherp: met haar welkomstberichten heeft ze een vloedgolf van massa-immigratie teweeggebracht die onschatbare schade heeft berokkend aan het Duitse volk van vandaag en hun nakomelingen.
Vier weken geleden diende Gerd Schultze-Rhonhof, generaal-majoor van de Bundeswehr, gedetailleerde voorstellen in bij Angela Merkel en haar staf om schade aan het Duitse volk tijdens de aanhoudende vluchtelingencrisis te voorkomen. (zien: 1. Offener Brief "Asyl-Politik ohne Weitsicht" [Duits])
Omdat er in deze zaak niets is gebeurd, heeft hij nu een tweede open brief geschreven. Hij roept op tot het aftreden van Merkel en stelt voor dat Horst Seehofer (premier van Beieren) in functie treedt tot het einde van de zittingsperiode. Opnieuw combineert hij een niet aflatende analyse en concrete voorstellen.
Schultze-Rhonhof ondersteunt zelf economische vluchtelingen, maar neemt duidelijk afstand van zijn standpunt van het onthoofde beleid van de bondskanselier.
Zijn onverkorte brief volgt.
Beste mevrouw kanselier,
na vier weken is dit mijn tweede "open brief" aan u over de vloedgolf van massa-immigratie.
De golf van hulpvaardigheid van het gewone Duitse volk, de toegewijde inzet van duizenden altruïstische hulpfunctionarissen en de diensten van onze administraties hebben aanvankelijk de duidelijke perceptie van de moeilijkheden en beperkingen van onze integratiemogelijkheden belemmerd.
Ik heb de vrijheid genomen om u per brief van 11 september 2015 op de hoogte te brengen van de gevaren van ongecontroleerde massa-immigratie naar Duitsland en om voorstellen te doen voor asielrechten, voor het beheersen van immigratie en voor het beëindigen van de aanhoudende golf van massa-immigratie.
Sindsdien ben ik getuige geweest van uw eerlijke maar mislukte poging om de situatie aan te pakken. Sindsdien heb ik gemerkt dat de massale toestroom van migranten onverminderd doorgaat en heel andere, lelijke gevolgen met zich meebrengt, die ik vier weken geleden nog niet heb doorgemaakt.
Ondertussen zijn de huidige schattingen voor het geaccumuleerde aantal immigranten opgeteld tussen de 2 en 2,5 miljoen: ongeveer 700.000 illegale maar niet-teruggekeerde asielzoekers, ongeveer 300.000 ondergrondse migranten en tussen 1 en 1,5 miljoen nieuwkomers in 2015.
U hebt tot dusverre geen effectieve poging gedaan om de vloedgolf van immigratie naar Duitsland te stoppen.
Door uw gewoonte van zeer, zeer lange beraadslagingen voort te zetten, hebt u kostbare tijd verspild die u had kunnen gebruiken om verdere schade aan onze mensen te voorkomen.
Verzoek om uw ontslag
Ik zou u daarom willen vragen zo fatsoenlijk te zijn dat u uw ambt neerlegt, en ik vraag u en de vice-kanselier (bij afzonderlijke brief) de regering over te dragen aan de voorzitter van de derde regeringspartij, de heer Horst Seehofer, tot de volgende reguliere verkiezingen.
De heer Seehofer en zijn deelstaat Beieren worden het hardst getroffen door de huidige migratiegolf.
Zijn denken en zijn daden zijn duidelijk beter afgestemd op het nationale belang van Duitsland dan die van u.
Als vader van vier is hij - op een natuurlijke manier - meer geïnteresseerd in de Duitse toekomst van komende generaties in ons land dan jij.
De heer Seehofer wordt ook ervaren als voormalig minister in de federale regering en als hoofd van een deelstaatregering.
Gezien uw onverschillige houding ten aanzien van de identiteit van Duitsland en ons zelfbehoud en gezien uw talrijke plotselinge politieke omkeringen in het recente verleden, is het ook onduidelijk waar u Duitsland naartoe wilt leiden tijdens de huidige uitzonderlijke omstandigheden.
Beschuldigingen tegen u
De belangrijkste beschuldiging tegen u is uw schending van de eed van de bondskanselier. Je hebt gezworen te werken in het voordeel van het Duitse volk en om schade van het volk te voorkomen. Door de immigratiegolf te tolereren en te veroorzaken en er geen einde aan te kunnen maken, heb je onschatbare schade toegebracht aan het Duitse volk en zijn nakomelingen. Hoewel enige immigratie gewenst kan zijn, hebt u het Duitse volk een absoluut te verwaarlozen dienst bewezen met het kleine aantal immigranten dat daadwerkelijk kan worden geïntegreerd.
Ten nadele van het Duitse volk hebt u blijk gegeven van een aanzienlijk gebrek aan gematigdheid door enerzijds de christelijke plicht voor humanitaire hulp aan vluchtelingen niet in evenwicht te kunnen brengen en anderzijds de verantwoordelijkheid van uw regering voor ons volk.
Met uw berichten dat Duitsland een immigratieland was en dat asielzoekers welkom waren in Duitsland, heeft u een golf van massale migratie teweeggebracht. Deze migratie heeft extra leed en tragedies veroorzaakt.
Om uw mislukkingen te verbergen, heeft u de illusie verspreid dat ons land en onze bevolking de last van de massa-immigratie voor federale en andere openbare begrotingen, binnenlandse veiligheid, onderwijs en het socialezekerheidsstelsel konden beheersen. U hebt daarmee de extra overheidsschuld, de vermindering van de uitkeringen voor onze bevolking, de renovatie van wegen, waterwegen, bruggen en rioleringen die nu ongedaan zijn gemaakt, verborgen en u hebt de voortdurende lasten voor onze kinderen en kleinkinderen verborgen.
U hebt de reputatie en de rol van het land in de EU geschaad, omdat de door u veroorzaakte vloedgolf van immigranten alle andere EU-landen onder druk heeft gezet om in actie te komen. Uw eis voor nationale immigratiequota is een poging tot onwettige inmenging in de soevereiniteit van andere staten en de zelfbeschikking van andere volkeren.
Net zoals de territoria en grenzen van landen onschendbaar zijn en alleen mogen worden veranderd met de wil van de betrokken bevolkingsgroepen, zo mogen de samenstellende volkeren zelf niet worden veranderd door dwang en tegen de wil van de betrokken bevolking. Massale immigratie is een verandering van de bevolking van een land. (De invoering van een op quota gebaseerd solidariteitsmechanisme werd overigens pas in 2013 door Duitsland afgewezen).
De andere Europese landen moesten ofwel grote migrantenpopulaties uit hun voormalige koloniën opnemen of hebben Russische minderheden binnen hun grenzen, ook Tsjechen en Polen hebben negatieve ervaringen als multi-etnische staten. Proberen deze landen en hun volkeren te dwingen nieuwe minderheden te accepteren, onthult historische onwetendheid, een Duitse alwetende houding of EU-grootheidswaanzin.
In plaats van te hopen op een "eerlijke" verdeling van migranten naar andere landen, had je de echte daders van de huidige migraties aan boord moeten brengen bij hun doellanden en bij degenen die ervoor betalen. De huidige 'vluchtbewegingen' uit het Midden-Oosten en uit de staten rond het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied en de opening van de zuidelijke Middellandse Zeekust voor vluchtelingen uit Centraal- en West-Afrika zijn voornamelijk te wijten aan de regimeveranderingsoorlogen die de VS, Groot-Brittannië , en Frankrijk is begonnen zonder zelf door deze landen te worden bedreigd.
Deze drie bondgenoten lieten de dictators in die nu gedestabiliseerde landen omverwerpen door operaties van de geheime dienst, huurlingen, steekpenningen en uiteindelijk openlijke oorlogvoering. Het resultaat was telkens burgeroorlogen, chaos, vluchtelingenkampen en de vluchtelingenstromen van vandaag. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld tot dusverre alleen toegezegd om in 2015 1.500 vluchtelingen op te nemen (andere bronnen: 4.000). Dit is minder dan de staat Beieren op één dag moest opvangen. Het Duitse volk de dupe laten worden van deze vluchtelingenstromen is het tegenovergestelde van "het afwenden van schade", zoals vereist door uw eed.
U hebt het immigratiedebat gereduceerd tot het concept van "welkomstcultuur" versus "xenofobie". Hierdoor heb je een discussie over de angsten en zorgen van de bevolking onderdrukt en vermeden en ten tweede heb je de natie verdeeld. Het geschiktere concept zou "gasten" en "gastheer" zijn geweest. De Duitse natie heeft deze gasten met veel bereidheid ontvangen om te helpen en heeft groot idealisme getoond. Maar je hebt je niet gerealiseerd en hebt niet duidelijk gemaakt dat hosts ook rechten hebben.
Elke gastheer mag bepalen hoeveel gasten hij in zijn huis uitnodigt. Elke gastheer heeft het recht om de wegen en gebruiken in zijn huis te bepalen. Iedere gastheer heeft het recht om een langdurige overname van zijn huis door de gasten te voorkomen. Gasten moeten deze rechten respecteren en zich aanpassen in het gastland. Als dit niet door elke afzonderlijke gastheer kan worden bereikt vanwege de "amorfe massa" van gasten, moet de gaststaat dit voor zijn burgers garanderen. Van dit alles gebeurt er niets onder uw regering.
In plaats daarvan besluit u "Duitsland moet veranderen"
U toont een dubbelzinnige houding ten aanzien van het beschermen van de Duitse identiteit van onze mensen. In 2010 zei u op de Duitse dag van de jongerenorganisatie van uw partij (Junge Union) "het multiculturalisme heeft gefaald, absoluut gefaald". En nu probeer je de voordelen van culturele verrijking als gevolg van grootschalige immigratie aan het Duitse publiek te verkopen.
U weet heel goed dat miljoenen immigranten hun gebruiken en cultuur niet zullen prijsgeven zolang ze in getto's leven. U weet dat gettovorming onvermijdelijk is met twee miljoen immigranten in slechts een paar jaar tijd. U weet dat nog eens miljoenen immigranten wachten om binnen enkele jaren gebruik te maken van onze toestemming voor gezinshereniging. U weet dat het 80%-moslimaandeel van migranten ons juridische en morele liberalisme als decadent beschouwt en van plan is het te 'overwinnen'.
In 2000 en daarna heb je CDU-partijzweep Friedrich Merz en zijn idee van een "primaire cultuur" gedumpt en vandaag negeer je het pleidooi van de premiers van Rijnland-Palts en Beieren voor een Duitse "primaire cultuur". Het concept van een primaire cultuur vormt de kern van het vermogen om immigranten te integreren. Het debat over een Duitse primaire cultuur en het verplichte karakter ervan voor immigranten was een krachtmeting die je in 2000 niet had mogen ontwijken.
Onze ideeën over de scheiding van kerk en staat, of over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, werden in die tijd niet door alle immigranten geaccepteerd. Onze verwaarlozing van de Duitse taal in de wetenschap, reclame en muziek is geen teken van zelfrespect dat immigranten zou motiveren om onmiddellijk Duits te leren. Ons voortdurende zelfbeeld als het "donkere land van de sinistere 12 jaar" en onze ogen sluiten voor eeuwen van briljante culturele en andere prestaties getuigt evenmin van liefde voor onszelf.
Immigranten die zien dat de Duitsers in hun hart geen zelfrespect hebben, zullen zeker niet bij zo'n volk willen horen. Ze willen gewoon Duitse welvaart. U, Dr. Merkel, hebt ons vermogen om immigranten te integreren een grote slechte dienst bewezen door te weigeren een debat te voeren over de primaire cultuurkwestie zoals voorgesteld door de heer Merz. In deze cruciale kwestie gedraagt u zich zelfs vandaag de dag onverschillig en tegen de achtergrond van de huidige massa-immigratie denk ik dat u niet geschikt bent om kanselier te worden.
U probeert de extra last van massa-immigratie te verbergen achter vermeende winsten voor de Duitse economie, voor de socialezekerheidsstelsels en het demografische tekort. De extra kosten die nu worden gegeven als 10 miljard euro in het jaar, zijn puur bedrog van de Duitse belastingbetaler.
De nieuwe kosten omvatten veel meer dan woningrenovaties, permanente verhuur, nieuwbouw, uitbreidingen van scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en gevangenissen, gezinsonderhoud, zakgeld, kosten voor gezondheidszorg, gezinshereniging, extra personeel voor scholen, kleuterscholen, arbeidsbemiddelingsdiensten, agentschappen voor vluchtelingen, politie, vertaler, maatschappelijk werkers, advocaten, rechtbanken, taalcursussen en bejaardentehuizen (een recent reclameboekje van de federale overheid "Deutschland Aktuell" Uitgave 4/2015 vermeldt op pagina 12: "65 -jarige immigranten behoren tot de bevolkingsgroepen die het snelst groeien. ”Daarna volgt de indicatie dat de zorgorganisaties zich moeten aanpassen aan vreemde talen en religieuze behoeften). Recentere schattingen van de extra jaarlijkse kosten voor federale, provinciale en lokale overheden bedragen nu 40 miljard euro.
De voordelen voor de nationale economie zijn beperkt. Inzetbare migranten vormen een zeer kleine minderheid onder immigranten. Minder validen zullen door de belastingbetaler moeten worden ondersteund. Dit bevestigt de stelling van de heer Lafontaine (voormalig minister van Financiën) dat "winsten worden geprivatiseerd terwijl verliezen worden gesocialiseerd".
De instroom van buitenlandse werknemers is ook op andere manieren twijfelachtig. Ten eerste zijn in hun thuisland vaak geschikte arbeidskrachten nodig voor de ontwikkeling van hun eigen economie. Hun migratie naar Europa ondermijnt onze buitenlandse hulpprogramma's.
Ten tweede is de binnenlandse economie primair verantwoordelijk voor de werkgelegenheid en het onderhoud van de inheemse bevolking. Als en wanneer de binnenlandse economie uit het buitenland moet werven, is haar primaire doelstelling, volledige werkgelegenheid, bereikt. De secundaire doelstelling, namelijk het vergroten van de winst, moet worden afgewogen tegen de kosten voor de Duitse belastingbetaler, zoals hierboven vermeld.
Overigens is het aandeel van de huidige migranten dat in de Duitse economie kan worden opgenomen minimaal. In een middelgrote Duitse stad heeft een poging om arbeiders te werven uit 300 “asielzoekers” 6 inzetbare personen opgeleverd. In Sigmaringen hebben lokale bedrijven leerlingplaatsen aangeboden aan meer dan 3.000 mensen, voornamelijk jonge mannen, die in barakken woonden. Slechts 8 migranten hebben van dit aanbod gebruik gemaakt.
Terwijl de president van de Duitse federatie van werkgevers (de heer Grillo) die een toestroom van buitenlandse werknemers eist en duidelijk meer denkt aan privéwinsten dan aan gesocialiseerde verliezen, waarschuwen de presidenten van de Duitse kamers van koophandel en kamers van handelsambachten voor illusies over de geschiktheid van migranten voor de Duitse economie.
De Deense werkgeversvereniging heeft dit voorjaar toegegeven dat de integratie van migranten op de arbeidsmarkt over de hele linie mislukt is.
Het demografische tekort is een zelfgemaakt probleem dat in de afgelopen 40 jaar is ontstaan, terwijl het door demografische wetenschappers met uiterste nauwkeurigheid is voorspeld.
Geen enkele Duitse regering, zelfs de uwe niet, heeft het nodige aandeel van het bruto nationaal product geïnvesteerd in de bevordering van huwelijk, gezinsvorming, geboorte, jonge gezinnen, kinderdagverblijven en kinderdagverblijven. In plaats daarvan hebben de regeringen van uw voorgangers gebruik gemaakt van chequeboekendiplomatie met geld van de belastingbetaler. In plaats daarvan hebben we geld gepompt naar landen die allang de status van "ontwikkelingslanden" hadden overwonnen. In plaats daarvan beloven Duitse leiders op bijna elke buitenlandse reis geld aan "arme" landen.
In plaats daarvan stelt u een Grieks faillissement op frauduleuze wijze uit ten koste van Duitsland.
In plaats daarvan zijn we de grootste nettobetaler aan de EU, zonder kortingen zoals het Verenigd Koninkrijk.
In plaats daarvan wordt gendermainstreaming bevorderd in plaats van jongens en meisjes voor te lichten over de natuurlijke rollen van vaders en moeders en deze keuze wenselijk te maken.
Dit alles vertegenwoordigt een enorm gebied van uw mislukking.
Het demografische tekort is grotendeels te wijten aan uw voorgangers. Maar uw open "portemonnee" voor immigranten bewijst dat het geld tijdens uw ambtsperiode beschikbaar zou zijn geweest voor jonge Duitse gezinnen.
Met de reddingsoperaties op zee van Duitsland in de Middellandse Zee hebt u de massale migratie en mensensmokkel vanuit Afrika geholpen en gestimuleerd, omdat u hebt geweigerd het bevel uit te vaardigen om geredde migranten terug te brengen naar de Afrikaanse kust.
Uw welkomstberichten aan migranten hebben ook een verkeerd signaal naar onze eigen mensen gestuurd. U verkondigt dat immigranten in korte tijd zullen worden geïntegreerd. Dit onjuiste credo wordt voortdurend herhaald door de media met erkenning, zo niet aanmoediging, door de bondskanselarij. Hoewel sommige immigranten mogelijk bereid en in staat zijn tot integratie - en daar zijn voorbeelden van - de overgrote meerderheid van de immigranten integreert niet en wil niet integreren.
Een krappe huizenmarkt en beperkte overheidsbegrotingen zijn niet voldoende voor een volledige verdeling van immigranten over de Duitse bevolking. Dit zal leiden tot nieuwe "taalkolonies" en getto's, waar naast de positieve dingen ook onaanvaardbare inheemse gebruiken zullen worden beoefend, zoals genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, eerwraak, drugshandel.
De huidige gettovorming in Duitsland (zoals in Frankrijk en Engeland) laat zien dat getto's vaak veranderen in probleemgebieden, waar geen integratie is en waar de Duitse politie niet durft te verhuizen. Nu al is er een immigrantenverblijf in kazernes die niet meer door de Duitse politie worden betreden.
De intellectuele capaciteiten en het analfabetisme van veel immigranten staan een integratie op de arbeidsmarkt en elke echte integratie in de samenleving in de weg. Er zal een andere klasse van onteigenen zijn die voortdurend in hun levensonderhoud moet voorzien.
De meerderheid van de migranten zijn moslims. Velen van hen verachten onze liberale manier van leven en verwerpen deze resoluut. Uit overtuiging zullen ze niet integreren.
Bij gematigde immigratie worden de gebruiken van het gastland langzaamaan overgenomen door de gasten, zoals de ervaring laat zien. Met een immigratie van miljoenen binnen een paar jaar, worden zowel de slechte gewoonten als het goede meestal behouden als identificatie met het vaderland. Dr. Merkel, uw hulpeloosheid ten aanzien van de huidige massa-immigratie zal blijvende schade toebrengen aan de binnenlandse veiligheid en de sociale vrede in ons land.
Dit alles is je bekend en je probeert het te verbergen. Je bagatelliseert de opgeworpen problemen, omdat je niet begrijpt hoe je ze onder de knie moet krijgen. Maak alstublieft plaats voor een politicus die duidelijk geschikter is om onze huidige problemen op te lossen.
De lelijke bijwerkingen
De meerderheid van de immigranten die bij ons komen, zijn beslist prettige en gewone mensen. Met de massale toestroom van twee miljoen mensen is er echter ook een deel van de duistere mensen in ons land, die onze sociale vrede en binnenlandse veiligheid belasten.
Onder de nu herkenbare lelijke bijwerkingen van massa-immigratie zijn veel dingen al bezig zich te vestigen en zich te verspreiden. De massa migranten brengt niet alleen hun benarde situatie mee die ze achter zich willen laten, maar ook gebruiken waarvan ze denken dat ze in onze liberale samenleving zouden worden getolereerd.
Al deze verschijnselen worden nu breed uitgemeten op internet en door politieagenten en vrijwilligers, maar ze worden niet genoemd in de Duitse media die door een 'wonderbaarlijke' hand lijken te worden geregisseerd.
Deze lelijke bijwerkingen zijn het "verborgen deel van de werkelijkheid":
- Verkrachting in de omgeving van migrantenverblijven
- Gedwongen prostitutie in migrantenverblijven
- Massale vechtpartijen tussen etniciteiten, religies en clans met knuppels, traangas en messen,
- verwondingen en pesterijen van politieagenten,
- Bedelen
- Beroepen van kerken om kerkasiel af te persen,
- Passanten pesten en beledigen als "Sh ... -Germans"
- Duitse voorbijgangers van de stoep duwen,
- Onfatsoenlijke aanvallen en intimidatie van vrouwen,
- Smashing van meubels om naar een aantrekkelijkere stad te verhuizen,
- ontsnappen uit door de autoriteiten verstrekte accommodatie, van treinen en bussen, om aan registratie te ontsnappen,
- luidruchtige klachten, als voedsel niet overeenkomt met dat in het land van herkomst,
- Klachten van migranten, als ze in dokterspraktijken moeten wachten, net zo lang als Duitse patiënten
- Weigering van migranten om zich te laten leiden door vrouwen in dokterspraktijken en in openbare kantoren,
- Massale, onbetaalde aankopen van migrantenverblijven in internethandel,
- Weigering van migrantengroepen in winkels om uw aankopen te betalen.
Dat deze lijst - volgens doorlopend regeringscommentaar - “xenofoob” zou moeten zijn, zegt meer over de relatie van onze regering met de werkelijkheid dan over de lijst zelf.
Zelfs als deze bijwerkingen slechts lelijke uitzonderingen zijn, zijn uitzonderingen op een aantal van 2 miljoen nieuwe migranten meer dan genoeg om het klimaat tussen gasten en gastheren te vergiftigen.
Tot de lelijke bijwerkingen behoort ook een zeer betreurenswaardig verlies van democratie in Duitsland. Deze omvatten grove schendingen van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en tegen de christelijke waarde van waarheid.
Dit omvat ook een verlies van vertrouwen in de integriteit van de regering, parlementen, politieke partijen en media door een substantieel deel van onze bevolking.
De angsten en zorgen van burgers over de plotselinge lasten worden beledigd als "racisme, xenofobie en rechts".
U hebt het klimaat van discussie in Duitsland vergiftigd en het recht op vrijheid van meningsuiting gewurgd. Politieagenten en docenten hebben mij verteld over een verbod op praten over en rapporteren over migrantengedrag. Van medewerkers van een grootwinkelbedrijf is bekend dat ze de instructie hebben gekregen om geen aangifte te doen van diefstal door migranten, zodat hun bedrijf niet als xenofoob overkomt.
Dit zijn omstandigheden die we anders betreuren in autoritaire staten. Het verlies van vertrouwen is het gevolg van de gefilterde en gemanipuleerde berichtgeving over de duistere kant van immigratie en over de afschuwelijke permanente kosten voor federale, staats- en lokale overheden en ons socialezekerheidsstelsel. De hele leugen begint meestal met een halve waarheid.
Duidelijke gevaren
Met de snel toenemende nieuwe immigratie is het waarschijnlijk dat de hoge verwachtingen van veel immigranten niet worden waargemaakt. Ontevredenheid zal uiteindelijk worden gelost. Er zijn al verdelingsstrijd tussen verschillende migrantengroepen en eisen aan Duitse autoriteiten, hulporganisaties, hulpverleners en veiligheidstroepen.
De vakbond van politiemedewerkers heeft gewezen op de opkomst van gewelddadige, criminele structuren met opvang van migranten. In sommige kazernes die worden gedeeld door soldaten en migranten, worden wapens en munitie opgeslagen. Het kan niet worden uitgesloten dat migranten toegang krijgen tot wapens om hun eisen af te dwingen. Dit zou de Bundeswehr en de politie met problemen confronteren die zij volgens de Duitse wet nauwelijks konden oplossen.
De meeste migranten zijn jonge en gezonde mannen, ook al laten de media het liever aan vrouwen en kleine kinderen zien. Deze mannen hebben hun vrouw in hun thuisland achtergelaten. Sommigen van hen zullen uiteindelijk seksueel actief worden in Duitsland. Wanneer migranten uit kazernes en militaire trainingen worden verspreid over dorpen en steden, zal onze bevolking worden geconfronteerd met de gevaren.
Dreigende gevolgen
Naast een gewenste immigratie van professionals en de gerechtvaardigde immigratie van asielzoekers zijn er voorzienbare negatieve gevolgen en implicaties van de huidige massa-immigratie. Met uw ambtseed heeft u zich ertoe verbonden “gevaar van het Duitse volk af te wenden”, wat ook tijdige maatregelen omvat om ervoor te zorgen dat dergelijke negatieve gevolgen zich niet voordoen.
De voorzienbare, negatieve gevolgen zijn:
- Meer migrantengolven uit Afghanistan, Irak en van Syriërs via Turkije,
- De groei van parallelle samenlevingen
- de toename van "wetteloze gebieden" die niet worden betreden door de Duitse politie,
- de verspreiding van burgeroorlog-achtige botsingen tussen rivaliserende immigrantengroepen van hun thuisland naar Duitsland,
- de toename van terroristische, extremistische en antisemitische groeperingen in Duitsland,
- de toename van georganiseerde misdaad,
- De financiële last voor toekomstige generaties als permanente verplichtingen,
- het einde van de schuldafbouw van overheidsbegrotingen,
- Overbelasting van het socialezekerheidsstelsel,
- congestie van het gezondheidssysteem,
- Woningtekort in stedelijke gebieden en huurverhogingen,
- verplaatsing van minder bekwame Duitse werkzoekenden van de arbeidsmarkt,
- Extra lasten voor scholen en universiteiten,
- verplaatsing van de Duitse liberale en christelijke primaire cultuur,
- de verspreiding van islamitische juridische concepten,
- De "omverwerping" van meerderheden tussen oud-gevestigde en immigrantenbevolking en tussen praktiserende christelijke en uitgesproken moslimbevolking met voorzienbare gevolgen voor de wet en de gebruiken in Duitsland.
Onafhankelijke beoordelingen
Voormalig bondskanselier Helmut Schmidt: "We kunnen niet meer buitenlanders verteren, de hel zal losgelaten worden".
Voormalig rechter bij het Federale Constitutionele Hof Udo Di Fabio: “Waar we vandaag getuige van zijn, is geen stormloop van asielzoekers. Het is niet mogelijk om recht te hebben op politiek asiel wanneer u Duitsland over land binnenkomt, omdat artikel 16 (a) van de grondwet veilige derde landen uitsluit van asiel. … In die zin zien we geen stormloop van asielzoekers,… dit zijn toekomstige immigranten, maar slechts weinigen hebben een subjectief recht op asiel zoals gegarandeerd door onze grondwet ”.
Een Duitse diplomaat uit Afrika: "De jonge mannen die uit Eritrea komen, zijn bijna allemaal tochtontduikers en deserteurs."
De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx: "Duitsland mag geen eiland van welvaart zijn."
Bisschop van Szeged-Csanád (Hongarije) László Kiss-Rigó: “Dit zijn geen vluchtelingen. Dat is een invasie. Ze komen hier met de kreet Allahu Akbar en willen ons overwinnen “.
De aartsbisschop van Mosul (Irak) Amel Shimon Nona naar Europa: "Ons lijden is een voorproefje van wat u zult lijden."
Uw vier maatregelen
U heeft de volgende vier maatregelen aangekondigd om de massa-immigratie op 4 oktober 2015 aan te pakken:
- Om de oorzaken van vluchten te bestrijden. Dit werd in Afrika 50 jaar lang tevergeefs geprobeerd. De bevolkingsexplosie met 30 miljoen nieuwe mensen per jaar zal dergelijke pogingen in de toekomst frustreren.
- Een "eerlijke" verdeling van migranten over de landen van Europa hebben. Dit zal door de meeste staten worden afgewezen vanwege hun eigen ervaringen met buitenlandse minderheden.
- De instroom naar Europa beperken. Aan de mediterrane grens van Europa is dit met de huidige methoden niet mogelijk.
- Om de asielprocedure te versnellen. Dit is niet haalbaar zonder de afschaffing van de rechtsmiddelen die momenteel drie afzonderlijke juridische instanties bieden, en zal niet effectief zijn zonder een groot aantal uitzonderingen voor deportatie te schrappen.
Je hebt duidelijk geen plan om de grote migraties op de “routes naar welvaart en veiligheid” te beëindigen en uiteindelijk de toestroom van asielzoekers te beperken.
Uw "acties" zijn illusies en window dressing. Dit zal de migrantenstroom niet opdrogen, noch zal de meerderheid van de afgewezen asielzoekers eerder geneigd zijn om te vertrekken of ooit terug te keren naar hun thuisland. Uw vraag naar een Europese oplossing is niet succesvol en het is ook uw gok op tijd voor uw politieke overleving. Je speelt dit spel ten nadele van het Duitse volk, wiens belangen je zou moeten behartigen. Je vaak herhaalde “We redden het wel” laat je eruitzien als een automobilist die weigert om te draaien op een doodlopende weg.
Noodzakelijke maatregelen
Ik stel een nieuwe regering voor om te verklaren dat artikel 6 en 16 van de grondwet, de wetten, VN-verdragen, EU-verordeningen en nationale verordeningen, die de oplossing van het immigrantenprobleem verhinderen, worden opgeschort, heronderhandeld zullen worden of worden veranderd als gevolg van "frustratie van het doel". De "frustratie van het doel" bestaat uit de huidige Europese noodtoestand van een massamigratie die eenvoudigweg niet voor ogen was toen de wetten werden opgesteld.
De ervaring van de afgelopen maanden leert dat veel Europese landen soortgelijke wegen willen bewandelen. Burgers van alle niet-Duitse staten zijn ook meer geïnteresseerd in hun nationale belangen en hun nationale identiteit, in tegenstelling tot de inwoners van Duitsland en Oostenrijk, die hun nationale en christelijke identiteit grotendeels hebben verloren. Dus dit project is veelbelovend.
Ik stel verder voor de migratie van volkeren te voorkomen, versnelde procedures voor asielaanvragen te volgen, alleen vluchtelingen uit gevechtsgebieden onderdak te verlenen en de massa van de migranten zo snel mogelijk te repatriëren.
Voor dit doel raad ik aan:
- dat de toepassing van het asielrecht wordt beperkt tot de gevallen die in de grondwet zijn vastgelegd,
- Dat de grondwet wordt aangepast zodat het recht op gezinshereniging en het recht op rechtsmiddelen in meerdere fasen worden afgeschaft (zo behandelt Zwitserland asielprocedures in het algemeen binnen 48 uur)
- Dat de asielprocedures voor Afrikaanse migranten worden geregeld in Noord-Afrika of in de landen van herkomst,
- Dat immigratie per schip over de Middellandse Zee wordt voorkomen volgens het Australische model (de Australische regering heeft in alle landen van herkomst kranten- en televisiereclames gepubliceerd waarin wordt aangekondigd dat asielaanvragen alleen in de lokale consulaten worden geaccepteerd en dat bootvluchtelingen meestal teruggekeerd. De Australische marine neemt vluchtelingenboten en schepen "aan de haak" en neemt noodlijdende migranten aan boord en verplaatst ze terug naar de volgende kust aan de overkant)
- Dat asiel- of immigratieaanvragen van leden van niet-EU Balkanlanden en uit Aziatische onrust- en armoedegebieden alleen worden verwerkt in Duitse diplomatieke missies in hun thuisland, en dat onderdanen van deze landen en gebieden zonder positieve asiel- of immigratiebeslissingen worden gerepatrieerd onmiddellijk, en dat dit zal worden gepubliceerd in de landen van herkomst,
- Dat alleen asiel- en immigratiezoekers uit oorlogsgebieden zoals momenteel Syrië worden behandeld zoals voorheen, maar niet uit vluchtelingenkampen buiten de oorlogvoerende staten
- Dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden na het einde van de vijandelijkheden het land weer moeten verlaten, als ze hier minder dan 5 jaar zijn geweest,
- dat migranten en asielzoekers onmiddellijk met hun familie worden uitgezet in geval van ernstige strafbare feiten,
- Die immigratie wordt over het algemeen gecontroleerd door het Canadese model en gedreven door Duitse interesse (selectie op basis van jaarlijkse Duitse immigratiebehoeften, Duitse taalvaardigheid, werkervaring en professionele behoeften in Duitsland, opleidingsstatus en leeftijd. Australië en Denemarken hebben vergelijkbare toelatingscriteria),
- Dat sociale uitkeringen worden geannuleerd, behalve voor weduwen- en wezenpensioenen, voor degenen die in het land van herkomst blijven
- Dat de gezinsondersteuning voor huwelijken in ons land, bij geboorten, voor de woningbouw van jonge stellen en voor de aanschaf van gezinsbehoeften en voor grote uitrusting sterk zal toenemen.
Ik vraag u nogmaals om af te treden als bondskanselier en de weg voor een oplossing van de internationale migratiecrisis niet te blokkeren.
Vriendelijke groet,
Gerd Schultze-Rhonhof
PS: Deze brief is niet besproken of gecoördineerd met een actieve politicus.