Veel begroetingen op vele dagen voor de geboorte van Christus en het herstel van de oorspronkelijke feesten

Verspreid de liefde

December 25th was discussed at length by the Early Church Fathers, and was not chosen out of ignorance. There weren’t really any pagan traditions surrounding it. In some areas lacking culture they’ve begun to add such ignorant practices, but only after their culture long died. In Holland they have lots of great celebrations of other days, but nothing for December 25th. (more on that in a moment)

Only recently some non-Christian companies (like happened with Rockefeller in America after the great depression and 2 world wars) seized on the moment, when there simply wasn’t anything, people held onto what little money they had. So in America they had to revolutionize things to get people into the commercial spending again. They inserted anti-Christian hymns, took over radio and newspapers, and made a crusade to go after the kids with lights etc. These things all took attention away from Christ, and commercialized things in the city centers with decorations etc. So in Holland, while they don’t have ANY secular “jingle jingle etc” Christmas carols that are Dutch for “Christmas”, for the first time ever they have started decorating the areas of their malls, it wasn’t done for the first 10 of 13 years I lived there. Even now it’s very little decoration put up by companies, to try and spur sales. This was a dead cultural American import, finally arriving just in the last few years.

Really no one even knew about a Christmas trees in the Anglo Saxon areas till Queen Victoria made a picture of her family in front of a tree. Then everyone begun to want one, and the Rockefellers seized the moment to insert it as a fake / commercialized revolution of sales, seizing on the basest selfish intentions, making up something a bit like the ideas that started Kwanza in the last 5 years.

About the date for honoring Christ, it’s one of many. As it’s mathematical center of both the high holy day season’s main big days, so it’s worth a look. Most will at least agree it’s the advent of something very good in nature (which “by Him were all things created”, and “without Him was not anything made that was made”). As it’s a fact that 9 months after December 25th is the main date for the high holy day of Tabernacles (fall feasts of YAHWEH). Most people believe that to be the day of His birth (September 25th), and so on the darkest day (or winter solstice Dec 25th) Christ came as the biggest light of the world. Some say also because 9 months before December 25th is the most pivotal day of Passover (Spring Feast season, starting the holy calendar), that’s the reason the early church fathers clung to the March 25th date so long as the important day of the vernal equinox *used to start the year*. As that date (March 25th) is when there is equal light and darkness, and is nearing the days (other side of the sun now) when there begins to be more light than darkness. So some have counted the most stable spring feast date of March 25th as the actual conception day, with December 25th as Christ’s birthday.

Many hails on many days to celebrate the coming of our King into the world. All hail to our King Yahshua (Jesus Christ, the only begotten son of the God of Israel)!

 

Collossians 1: 16-17 “Want door Hem (de Zoon) zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en op aarde zijn, zichtbaar en onzichtbaar, of het nu tronen zijn, of heerschappijen, of overheden, of machten: alle dingen werden door Hem en voor Hem geschapen: 17 En Hij is vóór alle dingen, en door Hem bestaan alle dingen. " (Zie ook Rom 11:36)

Er zijn verschillende spin-off-takken van de neo-Culdee-protestanten die geen kerst vieren omdat het onbijbels is. In het vroege Amerika hebben onze neo-Culdees wetten aangenomen die het houden van Kerstmis verbieden. De openbare wet stelde dat Kerstmis heidens en daarom heiligschennend is en dat elke betrapt op vieringen een boete zou krijgen. Hoewel elke gemeenschap het recht op zelfbeschikking zou moeten hebben om verschillende praktijken op hun grondgebied te verbieden, is het misschien niet 100% de beste aanpak voor alle gemeenschappen.

Veel orthodoxe gemeenschappen houden geen van de toegevoegde heidense tradities samen met Kerstmis (zoals het versieren van de boom enz.). Dus geen van hen zou aangevallen moeten worden omdat ze op 25 december onze Koning eren. Dit artikel is geschreven om kameraadschap te bevorderen binnen alle takken van het christelijk geloof (één geloof, één hoop, één doop).

Onze aanpak is altijd positief. Als ze het nu niet krijgen, krijgen ze het later wel en groeien we allemaal samen. We willen de ander altijd beter achten dan wij, en ze dienen. We moeten ons niet afscheiden van andere leden van het lichaam van Christus, alleen maar omdat ze onze Koning op de ene dag meer vieren dan op de andere. Allen die in Christus zijn, zullen echter in Hem blijven en zullen Hem meer en meer willen vieren. Laten we dat aanmoedigen om te groeien totdat we allemaal in de eenheid van het geloof komen dat ooit aan de oudtestamentische heiligen (heiligen / aparten) werd overgeleverd.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om de scheiding tussen twee kampen aan te pakken (en te beëindigen). Het ene kamp is degenen die de originele Hebreeuwse feesten houden en het andere zijn degenen die dat niet doen (of niet beseffen dat ze dat zijn). Velen realiseren zich niet dat het Hebreeuws Feesten, Sabbatten, en de Dieetwetten, waren erg populair binnen het christendom, en veel ervan is nog steeds in de officiële doctrine en praktijken van de kerk (hoewel impopulair en onbekend).

We hebben aan de ene kant, degenen die de feesten houden, vallen de anderen aan, noemen ze onwetend en van alles. Deze insinuaties zijn echter de enige dingen die onwetend zijn, aangezien de heidense praktijken door de orthodoxen worden gemeden, en in feite worden alle Bijbelse feesten (en talrijke aanvullende christelijke vieringen) gevierd en aangemoedigd. We zullen alleen winnen als we partij kiezen voor de positiviteit en deze verwijzingen naar de waarheid citeren. Het werd in alle takken van het christendom aangemoedigd, zoals het ook in de Bijbel staat, om Christus te vieren, aangezien het allemaal wijst op Zijn overwinningen waarvan we moeten leren dat ze zowel persoonlijk als nationaal door de gelovigen moeten worden vervuld.

Populariteit van valse propaganda (aan beide kanten), en analfabetisme zijn geen excuses voor de onwetendheid in beide kampen. Sommige feiten steken ons recht in het gezicht, maar zijn nog niet gerealiseerd.

Neem bijvoorbeeld deze bijbelse afbeelding van het bezoek van de wijzen, Christus was eigenlijk geen zuigeling. Dit zegt zoveel over de ware orthodoxen.

Er zijn veel populaire mythen en fabels rond de christelijke religie die simpelweg niet in onze teksten voorkomen of door feiten worden opgehouden. De feitelijke en bijbelse verhalen zijn vaak verre van wat simpelweg populair en gecommercialiseerd is.

Met betrekking tot "De drie wijzen" zei de bijbeltekst nooit dat het er drie waren, er stond alleen "wijze mannen", het zegt ook niet hoe oud hij was toen ze aankwamen, hoewel het woord dat daar in de tekst wordt gebruikt meerdere jaren kan betekenen oud als een jonge jongen (geen zuigeling). Het bijbelse geeft ook aan dat hun karavanen zo groot waren, zo zwaar beladen met zoveel goud, wierook en mirre dat ze aan het vervoeren waren, dat het ervoor zorgde dat Herodes opriep tot een holocaust voor alle jonge Hebreeuwse mannen.

Er kan veel worden getoond over de daadwerkelijke geboortedatum van Christus. Het is echter voldoende om te zeggen dat we alle kansen genieten die we krijgen om onze grote Koning der Koningen (Yahshua), de eniggeboren Zoon van de God van Israël, te begroeten, die binnenkort zal terugkeren om onze rechter te zijn. We beseffen dat Hij ook vele profetieën vervulde, en veel Schriftplaatsen zeggen dat Hij een zon is, en dat wij als wedergeboren zullen zo groot worden als de zon. Het is dus bijbels dat het de datum is van de wedergeboorte van de zon (25 december). Sommigen zeggen dat Hij op deze datum is verwekt en niet is geboren. In ieder geval vieren we Zijn komst naar de aarde, en wat we allemaal moeten doen als wedergeboren worden en uitkijken naar het komende Koninkrijk van Christus op aarde.

Sommigen zeggen dat Kerstmis heiligschennend is omdat sommige heidense goden ook op 25 december werden geboren en ook werden gekruisigd op het Bijbelse feest van Pascha (hetzelfde als Pasen). Dat hoeft niet noodzakelijk Christus of deze geboortedatum te diskwalificeren, aangezien Hij had voorzegd dat er veel pretendenten voor Hem waren gekomen, maar de schapen hoorden hun stem niet en dat het slechts rovers waren.

Johannes 10: 8 "Alles wat ooit vóór mij is gekomen, zijn dieven en rovers; maar de schapen hebben ze niet gehoord." 

De heidense goden waren allemaal vervalsingen, en alleen Jezus is de echte. Hij is letterlijk opgevaren naar de hemel enz.

De Hebreeuwse feesten waren meer de data van de viering, zoals de "Grote Verjaardag" op 25 september (Trompetten). Het is waarschijnlijker dat 25 december de conceptiedatum was. De meeste tradities verwijzen naar deze tijd van Driekoningen als de conceptiedatum.

In ieder geval zijn hier een paar verwijzingen om aan te tonen dat de datum van 25 december al niet zo populair was als een feest of geboortedatum voor welke God dan ook, laat staan Christus.

De heilige Johannes Chrysostomos gaf in een preek toe dat Kerstmis geen deel uitmaakte van de traditie van zijn kerk:

De heilige Chrysostomus zei in een kerstpreek, gehouden in Antiochië in het jaar 386, "het is geen tien jaar geleden dat deze dag [Kerstdag op 25 december] ons duidelijk bekend was, maar het was vanaf het begin bekend bij degenen die in het Westen wonen. " "De Romeinen die het al een lange tijd hebben gevierd, en vanuit een oude traditie, en de kennis ervan aan ons hebben doorgegeven." (Addis WE, Arnold T. A Catholic Dictionary: Containing Some Account of the Doctrine, Discipline, Rites, Ceremonies, Councils and Religious Orders of the Catholic Church. Benziger Brothers, 1893. Origineel van Columbia University, gedigitaliseerd op 15 september 2009, Blz.178)

In de eerste eeuw en zelfs als we de kerk uit de 4e eeuw zien, hadden ze nog niet gehoord van de feestdag van 25 december.

Velen weten niet dat zaterdag (de Hebreeuwse sabbat) lange tijd de belangrijkste dag van aanbidding in de orthodoxe kerk was. Lees verder: http://celticorthodoxy.com/2015/05/honoring-of-the-sabbath-in-the-historic-orthodox-church/

Polycarpus (gestorven rond 156 n.Chr.) Schreef ten gunste van het behouden van de Bijbelse sabbat van de zevende dag, Pascha, de dagen van ongezuurde broden, Pinksteren en de laatste grote dag van het Loofhuttenfeest.

De bisschop van de tweede eeuw, Polycrates van Efeze, was woordvoerder van heel Klein-Azië en geeft aan dat zijn bisschoppensynode bijeengeroepen was om de letterlijke viering van de Hebreeuwse feesten te verdedigen. In zijn brief aan de Romeinse bisschop Victor verdedigde hij ernstig alle oudtestamentische aspecten van het houden van het Pascha, inclusief het verwijderen van zuurdeeg uit uw huis enz. In de brief noemt hij zijn opvolging als de 8e bisschop sinds de apostel Johannes en zijn bereidheid om ongehoorzaam te zijn. de externe druk om de viering van het feest te veranderen in overeenstemming met de Romeinse feestdagen. Zijn brief is veelzeggend en ik stel voor dat iedereen er een kopie van krijgt. Het is online te vinden, zoals oorspronkelijk door Eusebius werd gekopieerd, en staat in "The History of the Church, Book V, Chapter XXIV", Verzen 2-7. Vertaald door A. Cushman McGiffert. Digireads.com Publishing, Stilwell (KS), 2005, p. 114).

Zie ook een diepere analyse van zijn synode in Polycrates, bisschop van Efeze. Vertaald door Alexander Roberts en James Donaldson. Uittreksel uit The Ante-Nicene Fathers (Alexander Roberts en James Donaldson, redacteuren); Amerikaanse uitgave copyright © 1885. Copyright © 2001 Peter Kirby. Daar kun je de brief lezen die paus Victor maakte om hem en alle bisschoppen van Klein-Azië uit de Roomse kerk te excommuniceren.

De geschiedenis toont echter aan dat Klein-Azië de volgende eeuwen de Hebreeuwse feesten precies bleef volgen, in plaats van iets te veranderen volgens nieuwe feesten van de kerk.

Saint Apollinaris, bisschop van Hierapolis, schreef ook in het voordeel van de Bijbelse Hebreeuwse festivaldata:

De heilige en bisschop Methodius van Olympus uit de 3e-4e eeuw verklaarden: "... deze dingen, die als lucht- en fantoomschaduwen zijn, voorspellen de opstanding en het opzetten van onze tabernakel die op de aarde was gevallen, wat uiteindelijk in de zevende duizend jaren, weer onsterfelijk hervat, we zullen het grote feest van ware tabernakels vieren in de nieuwe en onlosmakelijke schepping, waarbij de vruchten van de aarde zijn ingezameld en de mensen niet langer verwekken en verwekken, maar God rustend van de werken van de schepping. ... want aangezien God in zes dagen de hemel en de aarde maakte en de hele wereld voltooide, en op de zevende dag rustte van al Zijn werken die Hij had gemaakt, en de zevende dag zegende en deze heiligde, dus door een figuur in de zevende maand ..., de grote opstandingsdag, het is geboden dat het feest van onze loofhutten voor de Heer zal worden gevierd…… .. ”(Methodius. Banquet of the Ten Virgins (verhandeling 9, hoofdstuk 1). Vertaald door William R. Clark. Van Ante-Nicene Fathers, deel 6. Bewerkt door Alexander Roberts, James Donaldson en A. Cleveland Coxe (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886.) Herzien en bewerkt voor New Advent door Kevin Knight.http://www.newadvent.org/fathers/062309.htm

 Loofhutten zijn de bijbelse dag waarop we de geboorte van Christus vieren.

Pas laat in de 4e eeuw begon Johannes Chrysostomos grote stappen te zetten tegen de openbare viering van de Hebreeuwse feesten (de feesten van YAHWEH). Met genadige en oneervolle tactieken belastert Hij wat wordt genoemd "de Feesten van YAHWEH" dat h eadmits werden waargenomen door heel Klein-Azië, en hij noemt dit louter "Joodse feesten". Hij schreef verschillende "Homilies tegen de Joden" waarin hij toegeeft dat de meerderheid de Romeinse feesten niet hield, maar de Bijbelse en Hebreeuwse feesten van YAHWEH.

In 387 in Antiochië was Johannes Chrysostomus van mening,

“… Joden zullen spoedig de een na de ander over ons marcheren en snel achter elkaar: het Trompettenfeest, het Loofhuttenfeest, het vasten. Er zijn velen in onze gelederen die zeggen dat ze denken zoals wij. Toch gaan sommigen van hen naar de festivals en anderen zullen samen met de Joden hun feesten houden en het observeren van hun vasten. " (Johannes Chrysostomos. Homilie I tegen de Joden I: 5; VI: 5; VII: 2. Gepreekt in Antiochië, Syrië in de herfst van 387 n.Chr. Middeleeuws bronboek: Saint John Chrysostomos (circa 347-407): Acht homilies Against de Joden Fordham University. http://www.fordham.edu/halsall/source/chrysostom-jews6.html12/10/05).

Hij riep verder uit:

“Het slechte en onreine vasten van de Joden staat nu voor onze deur. Dacht dat het een vasten is, verwonder je niet dat ik het onrein heb genoemd ... Maar nu de duivel je vrouwen roept voor het feest van de bazuinen en ze zich onmiddellijk richten op deze oproep, houd je ze niet tegen. U laat hen verstrikt raken in beschuldigingen van goddeloosheid, u laat hen van intolicentieuze wegen worden meegesleurd. ”(Johannes Chrysostomus. Homilie II Tegen de Joden I: 1; III: 4. Gepreekt in Antiochië, Syrië op zondag 5 september 387 n. )

En,

"Zo ook stelde de wet het loofhuttenfeest vast." (JohnChrysostom. Homilie IV tegen de Joden IV: 3. Katholieke christenen van Antiochië die zich wenden tot de sabbat en de nieuwe maandag en andere heilige dagen. 387 n.Chr.)

Echter, voor zover alle Heilige Dagen gaan, schreef Johannes Chrysostomos een genade over een ander “festival van YAHWEH”, dat hij ten onrechte “Joodse dagen” heeft genoemd “:

Wanneer, het zegt, de dag van Pinksteren was volledig gekomen: dat wil zeggen, wanneer op Pinksteren, terwijl het erom gaat, in het kort. Want het was essentieel dat de huidige gebeurtenissen evenzo tijdens het feest zouden plaatsvinden, zodat degenen die getuige waren geweest van de kruisiging van Christus, deze ook konden aanschouwen ... En, het zegt, er woonden in Jeruzalem joden, vrome mannen. Het feit dat ze daar woonden, was een teken van vroomheid: omdat ze uit zo veel naties behoorden, hadden ze land, huis en relaties moeten verlaten en daar moeten blijvenwant het was Pinksteren. (Chrysostom J. The homilies of S. John Chrysostom, aartsbisschop van Constantinopel: on the Acts of the Apostles, Volume 1, Homily IV. John Henry Parker, 1851. Origineel van Harvard University. Gedigitaliseerd, 12 april 2008, pp. 53 , 55, 56).

Johannes Chrysostomos was de eerste die de orthodoxen in Constantinopel zover kreeg om te observeren Kerstmis- op 25 december:

We mogen aannemen dat het feest van de geboorte van Christus werd gehouden in Rome op 25 december ... Het werd geïntroduceerd door St. John Chrysostum in Constantinopel en definitief aangenomen in 395 (Thurston. H. getranscribeerd door Rick McCarty. Christian Calendar. The Catholic Encyclopedia. , Volume III. Gepubliceerd 1908. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1 november 1908. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. + John Cardinal Farley, aartsbisschop van New York).

 

Laten we eens kijken naar de echte dag in de Didascalia.

Didacalia, boek VIII. uittreksel, Op welke dagen dienen dienaren niet te werken.
XXXIII. "Laat ze rusten op het feest van Zijn geboorte, want daarop werd de onverwachte gunst verleend aan de mensen, namelijk dat Jezus Christus, de logos van God, geboren zou worden uit de Maagd Maria, voor de redding van de wereld."

Didascalia, Boek V, XIII. “Broeders, vier de feestdagen; en allereerst de verjaardag die u op de vijfentwintigste van de negende maand moet vieren; daarna laat de Driekoningen voor u de meest geëerde zijn, waarin de Heer u een vertoning van Zijn eigen Godheid deed, en het liet plaatsvinden op de zesde van de tiende maand; waarna het vasten van de vastentijd door u in acht moet worden genomen als een herinnering aan de levenswijze en wetgeving van onze Heer. Maar laat deze plechtigheid in acht worden genomen vóór het vasten van het pascha, beginnend vanaf de tweede dag van de week en eindigend op de dag van de voorbereiding. Waarna de plechtigheden, het afbreken van uw vasten, de heilige week van het pascha beginnen, terwijl u allen met angst en beven vasten, daarin biddend voor degenen die op het punt staan om te komen. "

Binnen de Didascalia van de 1ste Eeuw verwijst het naar de Romeinse Kalender en dat YAHWEH de Romeinse Adel gebruikt. Het was zeker op de equinox, wat overeenkomt met de Hebreeuwse dag van Loofhuttenfeest. De wereld viert ook op deze dagen over de hele wereld zonder te weten dat het de vreugdevolle dag van Zijn geboorte was. In de Didascalia specificeert het het vieren van Zijn geboorte op de 25e van de 9e maand die gevierd moet worden. (25 september is ook de gebruikelijke tijd van Equinox en Fall Feasts). Het zegt dat het volgende feest dat het meest wordt geëerd (niet het meest gehouden, maar het meest geëerd), Ephiphany is. Epiphany betekent manifestatie. Hij was de Zoon van God. Traditioneel gelooft men dat het de datum was waarop Hij werd verwekt door de Heilige Geest. Het is ook wanneer de Heilige Geest voor iedereen neerdaalde, en Hij werd uitgeroepen tot Zijn meest geliefde en eniggeboren Zoon, zodat de menigten het konden horen uit de mond van God de Vader in de hemel. Dat is de officiële mening in de meeste kerkelijke leerstellingen. De Epiphany was ook traditioneel toen de Wijzen (Magi) Jezus (Yahshua) kwamen bezoeken. Het woord voor zijn leeftijd bij hun bezoek geeft aan dat hij geen zuigeling was maar een jonge jongen, en niet slechts enkele dagen na zijn geboorte toen de magiërs arriveerden. Dus vieren we zijn verjaardag met de herfstfeesten van God. Sommigen zeggen dat dit zou kunnen betekenen dat hij ook werd geboren op het Trompettenfeest dat vaak landt op de Didascalia-datum van 25 september.

 

De uwe in Christus

Rev Dr Stephen MK Brunswick

Primace, OCC

 

Geef een reactie