Gegarandeerde zaterdag EN zondag zijn BEIDE feestdagen voor de opstanding van Christus!

Verspreid de liefde

Op zaterdag 15.00 uur (of voor zonsondergang) had de wederopstanding van onze koning Yahshua plaatsgevonden op de Hebreeuwse (en apostolische Didascalia) kalender zoals gebruikt in de orthodoxe kerk. 

Beide dagen worden ook gevierd in de orthodoxe kerk van de Culdees! 

Aangezien een dag 24 uur is, betaamt het ons om Zijn heropstanding te vieren op de zaterdagavond wanneer het gebeurde, en de ochtendmiddag als de eerste volle dag van Zijn opstanding!

Glorie Glorie Halelujah! YAHWEH regeert. Vandaag is een grote dag van Zijn overwinning en we moedigen iedereen aan om dit samen te vieren (zoals het voor altijd wordt geboden in het feest van de eerste vruchten, een onderfeest binnen de Paasweek van Ongezuurde Broden). Het is ook ter herdenking, zoals Hij ons vertelde om ter nagedachtenis aan Hem die beker en het brood van het Nieuwe Verbond aan te bieden, zoals Paulus het noemde "de beker die wij zegenen" en "de beker van YAHWEH", en het is een tijd om te bedienen. de sacramenten van de doop en de communie. 

Om niet als wetticisten te zijn, maar voor de opbouw van het lichaam van Christus, kunnen we meer te weten komen over het werk van Christus in het leven van de gelovige door Zijn eeuwige feesten. De vroege kerk kende en begreep deze waarheden over zowel de zaterdag als de zondag waren zijn opstandingsdagen. Zondag was natuurlijk de eerste volledige dag en de sabbat was alleen de avond. In de afgelopen eeuwen hebben verschillende onwetenschappelijke werken van frauduleuze theologen echter gezegd dat Christus niet op de sabbat is opgestaan (hoewel de Bijbel duidelijk zegt dat Maria op sabbat bij het graf was en Christus al vermist was). Zulke afvallige theologen lijken alle geboden te willen wissen die voor ons welzijn en onze voordelen zijn gemaakt door de leerstellingen van de kerk. Ze hebben gezegd dat Hij alleen op zondag, de eerste dag van de week, is opgestaan, en daarom maakt de zaterdag (7e dag) sabbat niet langer deel uit van de 10 geboden. We moeten zijn geboden in het Nieuwe Verbond liefhebben, niet alleen om het uit wetticisme te doen, zoals het nu in ons hart staat geschreven. De sabbat dateerde van vóór Mozes, zoals die bij de schepping was vastgesteld, en was iets voor de Israëlieten om "eraan te denken hem heilig te houden", en niet langer de sabbat te vergeten die YAHWEH bij de schepping had ingesteld. 

Dit artikel maakt deel uit van het grotere boekje dat door de OCC is uitgegeven met de titel "De sabbat eren in de orthodoxe kerk“. In het boekje (op die link) kun je veel meer inspirerende woorden vinden over de sabbat, zoals beschreven door de vroege kerkvaders. 

 

Hier is de volledige inhoudsopgave in mijn boek De sabbat eren in de orthodoxe kerk:  

 

De Oosterse en Westerse Orthodoxe Kerk heeft zaterdag de sabbat gehouden (de 7th dag van de week)

-Inhoudsopgave-

 - VOORWOORD - 

  - INLEIDING - 

  - Het grote schisma van 1054 na Christus tussen de oosters-orthodoxen en de westerse papisten - 

 - De vroege orthodoxe kerk die op de sabbat werd gehouden - 

 - Orthodoxe kerken die vandaag de sabbatviering onderwijzen op zaterdag - 

 - Orthodoxe sabbatviering historisch gezien als zaterdag - 

 - Orthodoxe leer van de kruisiging op woensdag - Sabbat opstanding - 

- Kerkvaders geven aan dat een eenheid in geloof heerste - 

 - Apostolische constituties - 

 - De Brits-orthodoxe kerk - 

 - De Culdees, niet verbonden met Rome, beschermden de sabbat - 

  - De sabbat van YAHWEH, een bijbels teken dat wij zijn volk zijn - 

 

Ik hoop dat je geniet van dit artikel en dat we aangemoedigd worden om oprecht te blijven strijden voor dat geloof dat ooit aan de heiligen was overgeleverd.

Geniet van deze dubbele feestdag en verheug je in de grote overwinning van onze Koning! Er is geen persoonlijke interpretatie van het woord geweest en zal er nooit een zijn. Het zal bij iedereen in elke generatie bekend zijn, dit is gegarandeerd.

 

+ Abp. Stephen Michael 

Primace, OCC

 

Kruisiging op woensdag - Doctrine van de opstanding op zaterdag en de oosterse kerken

 
Chronologie van de kruisiging en opstanding volgens oude teksten
(The Wednesday Crucifixion - Saturday Resurrection bewezen door de geschiedenis)
 
In de christelijke wereld van vandaag is de overheersende visie met betrekking tot de chronologie van Christus 'laatste dagen, dat Hij het Laatste Avondmaal op donderdagavond vierde, diezelfde avond werd gearresteerd, op vrijdag werd gekruisigd en op zondagmorgen opstond. In de vroege kerk vindt men echter bewijzen van een wijdverbreide opvatting dat Christus op dinsdagavond Zijn Laatste Avondmaal hield. Er zijn tot op zekere hoogte ook aanwijzingen dat er vroege christenen waren die in een doordeweekse kruisiging en een opstanding op zaterdag (sabbat) geloofden.
 
Om de theorie van een traditie van het Laatste Avondmaal op dinsdagavond te ondersteunen, is de vroegste bron waar ik bewijs heb gevonden het Didascalia Apostolorum, een kerkorde die zou zijn samengesteld rond 200 na Christus. [Dit was in het noorden van Syrië, nabij Klein-Azië - ed] Er staat: “Want terwijl Hij nog bij ons was voordat Hij leed terwijl we met Hem het Pascha aten, zei Hij tegen ons: 'Vandaag, in deze nacht, zal een van jullie Mij verraden'. . . En Judas kwam met de schriftgeleerden en met de priesters van het volk en verraadde onze Heer Jezus. En zo verraadde in de nacht, toen de vierde dag van de week aanbrak, onze Heer aan hen. Maar ze betaalden Judas. . . op de tweede dag van de week. . . Want toen we 's avonds op de derde dag van de week het Pascha hadden gegeten, gingen we naar de Olijfberg en' s nachts grepen ze onze Heer Jezus. '1
 
Tegen het einde van de derde eeuw werd op woensdag een vasten gevierd (tot 15.00 uur) om de arrestatie van Christus te herdenken. Victorinus, bisschop van Petau (gemarteld in 304 n.Chr.) Legt uit: “Nu wordt duidelijk wat de reden is van de waarheid waarom de vierde dag de Tetras wordt genoemd, waarom we zelfs vasten tot het negende uur. . . De man Christus. . . werd gevangen genomen door slechte handen, door een quaternion, vanwege de majesteit van Zijn werken. . . daarom maken we een station of een boventallige vasten. ”2
 
Epiphanius, bisschop van Salamis (367-403 n.Chr.) [hij was gevestigd in Cyprus en invloedrijk in de oostelijke kerk - red.], zegt: "Woensdag en vrijdag zijn dagen van vasten tot het negende uur, omdat, zoals woensdag begon, de Heer werd gearresteerd en op vrijdag werd hij gekruisigd." 3
 
Hoewel op dat moment werd aangenomen dat vrijdag de dag van de kruisiging was, stond woensdag nog steeds bekend als de dag van Christus 'arrestatie. Het vroege pseudopigrafische boek van Adam en Eva (samengesteld rond het jaar 400) stelt hetzelfde. Er staat: “Toen zei het Woord van God tegen Adam: 'Adam, je hebt van tevoren de dagen bepaald waarop lijden over mij zal komen wanneer ik vlees zal zijn geworden; want die dagen zijn woensdag en vrijdag '. ”4 (De letterlijke lezing is eigenlijk de“ vierde ”in plaats van“ woensdag ”en“ de voorbereiding ”in plaats van“ vrijdag ”).
 
Een ander pseudopigrafisch werk genaamd "Het verhaal van Jozef" (oorspronkelijk verondersteld te zijn gecomponeerd in de vierde eeuw, maar waarvan we een kopie hebben die we pas uit de twaalfde eeuw hebben) zegt: "Jezus werd ook genomen op de derde dag voor het Pascha, in de avond. En de volgende dag, de vierde dag van de week, brachten ze Hem op het negende uur naar de hal van Kajafas. ”5
 
In de meeste moderne liturgische kerken wordt de reden voor het woensdagvasten grotendeels vergeten, maar het woensdagvasten is springlevend in oosters-orthodoxe kerkenVroege leerstellingen van de oosterse kerken 17  [nadruk van mij] Zelfs vandaag de dag weerspiegelt de reden voor het vasten op woensdag in de Koptische Kerk [dwz de Egyptische Christelijke Kerk] de exacte reden waarom de primitieve christelijke kerk op woensdag vastte. De Koptische Encyclopedie  zegt: "De Koptische Kerk verordent dat woensdag en vrijdag als vastendagen worden gehouden, waarbij de eerste de dag is waarop Jezus Christus werd veroordeeld om te worden gekruisigd, en de laatste de dag waarop zijn kruisiging plaatsvond." 6
 
Hoewel de hierboven geciteerde verwijzingen aantonen dat een kruisiging op vrijdag werd onderschreven naast een geloof in het laatste avondmaal op dinsdag, lijkt in de Handelingen van Pilatus (een pseudepigrafisch werk dat oorspronkelijk in de vierde eeuw was geschreven) een kruisiging door de week te worden aangegeven. Volgens de Handelingen van Pilatus, Karinus en Leucius, twee heiligen die zogenaamd werden opgewekt ten tijde van de opstanding van Christus, werd door Christus verteld dat ze nog drie dagen in Jeruzalem moesten blijven om de viering van het Pascha te voltooien.7
 
Een Griekse versie zegt: "Daarna gingen wij ook naar Jeruzalem en volbrachten het Pascha." In een Latijnse versie staat: 'Wij die uit de dood opstonden, mochten slechts drie dagen het Pascha van de Heer in Jeruzalem houden met onze verwanten (ouders) die leven voor een getuigenis van de opstanding van Christus de Heer. En na drie dagen, toen we het Pascha van de Heer hadden gevierd, werden ze allemaal weggevoerd in de wolken die met ons waren opgestegen en de Jordaan waren overgenomen en door niemand meer werden gezien.'8
 
Omdat Christus werd gedood op de voorbereidingsdag van het Pascha, volgden zeven dagen ongezuurd brood en daarna was het Pascha-feest voltooid. De verklaring dat er na Christus 'opstanding nog maar drie dagen over waren om het Pascha te volbrengen, zou erop duiden dat Christus drie volle dagen en drie nachten in het graf doorbracht, en niet slechts delen van drie dagen. De Handelingen van Pilatus lijken dus een kruisiging door de week te promoten.
 
Als men aanneemt dat het Laatste Avondmaal op dinsdagavond plaatsvond en Christus werd gekruisigd op woensdag, dan zou donderdag een sabbatdag moeten zijn, aangezien de Schrift zegt dat Christus werd gekruisigd op de voorbereidingsdag vóór de sabbat.
 
Lukas 23:54 zegt: "En die dag was de voorbereiding, en de sabbat brak aan." Johannes 19:31 zegt: “De Joden daarom, omdat het de voorbereiding was, dat de lichamen niet op het kruis zouden blijven op de sabbatdag (want die sabbatdag was een hoge dag), smeekten Pilatus dat hun benen zouden worden gebroken en zodat ze kunnen worden weggenomen. "
 
Rabbi Samuel Lacks zegt: "De dag van voorbereiding (Griekse paraskeue) is gelijk aan vrijdag of de dag vóór een feestdag." 9 Aangezien de dag van voorbereiding een dag vóór een heilige dag kan betekenen, zou de voorbereidingsdag waarop Christus werd gekruisigd op een woensdag en de Pesach-sabbat op een doordeweekse dag (dwz donderdag). Met dit scenario zou de paschamaaltijd op een dinsdag zijn geweest. Volgens Leviticus 23: 5-8 is de veertiende van de eerste maand de dag van de paschamaaltijd en de volgende dag, de vijftiende, is een Pascha-sabbat. Er staat: “Op de veertiende dag van de eerste maand is het 's avonds het Pascha van de Heer. En op de vijftiende dag van dezelfde maand is het feest van ongezuurde broden voor de Heer. Zeven dagen moet u ongezuurd brood eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; geen dienstwerk zult gij doen. " Daarom kan de Paas-sabbat op een doordeweekse dag zijn.
 
Christus stierf op de voorbereidingsdag op het negende uur (15.00 uur) en werd voor zonsondergang begraven. Als die dag een woensdag was, dan zouden drie volle dagen en drie volle nachten later zaterdag om 15.00 uur zijn, of net voor zonsondergang.
 
Volgens deze chronologie zou Christus op zaterdag na 15.00 uur moeten worden opgewekt, maar vóór zonsondergang. Hij zou op de sabbat zijn opgewekt. Dit is duidelijk wat sommige vroege christenen geloofden. In de vroege christelijke kerk waren er velen die geloofden dat de opstanding van Christus plaatsvond op de sabbat, dat is zaterdag, de Vroege leerstellingen van de oosterse kerken 18 zevende dag van de week. Tegen de vijfde eeuw na Christus waren de vieringen van de opstanding van Christus op Paaszondag wijdverspreid in het christendom. De kerkhistoricus Socrates (ca. 440 n.Chr.) Onthult echter in een deel van zijn geschiedenis getiteld "Verschillen in gebruik met betrekking tot Pasen" dat er in het Oosten christenen waren die Pasen op sabbat vierden in plaats van op zondag. Hij zei: "Anderen in het Oosten hielden dat feest inderdaad op de sabbat." 10
 
Bisschop Gregorius van Tours (538-594 n.Chr.) Vertelt ons dat velen in Frankrijk geloofden dat Christus op de zevende dag van de week was opgestaan, ook al verdedigde hij zelf een zondagsopstandingsgeloof. Hij zei: 'Nu, in ons geloof, vond de opstanding van de Heer plaats op de eerste dag, en niet op de zevende zoals velen menen.' 11
 
Alexander Ross (1590-1654 n.Chr.) Vertelt ons dat de Armeniërs [in de buurt van Klein-Azië] geloofden in een opstanding op zaterdag, hoewel hij het niet met hen eens was. Hij zei: 'De Armenii leerden. . . dat Christus op de sabbat uit de dood opstond, terwijl de Schrift ons duidelijk vertelt dat Hij op de derde dag is opgestaan.'12
 
Hoewel het geloof dat Christus opstond op de sabbat al lang vergeten en verlaten lijkt te zijn door de meeste christenen van vandaag, lijken overblijfselen van dit geloof op een indirecte manier te hebben overleefd door bepaalde ceremoniën in de oostelijke kerk [cursivering van mij]. In de Koptische Kerk wordt bijvoorbeeld op Stille Zaterdag “na het negende uur (dwz 15.00 uur) de Goddelijke Liturgie gevierd”. 13 Al in 400 na Christus stellen zowel Socrates als Sozomen dat er in Egypte een Sabbatavondviering van de communie.14 In de Nestoriaanse Kerk in India wordt de communie (Qurbana) tot op de dag van vandaag gevierd bij zonsondergang op Stille Zaterdag ter ere van Christus 'opstanding. Mar Aprem zegt: “Op Stille Zaterdag wordt gesteld dat Qurbana bij zonsondergang moet zijn. Omdat men gelooft dat Jezus destijds uit het graf opstond. ”15
 
Aangezien Christus stierf op het negende uur (15.00 uur) op de dag van voorbereiding, en als deze dag een woensdag was, dan zouden drie volle dagen en drie nachten later één zaterdag tot 15.00 uur zijn. Aangezien Christus voor zonsondergang werd begraven, zou Christus voor zonsondergang zijn opgewekt. De tijd van de opstanding van Christus op zaterdag zou tussen 15.00 uur en zonsondergang zijn geweest - niet later.
 
Voetnoten
Didascalia Apostolarum, (vertaald door R. High Connolly), Oxford: Clarendon Press, 1929, p. 181.
The Writing of Quintus Sept. Flor. Tertullianus met de bestaande werken van Victorinus en Commodianus, vol. 3, Edinburgh: T & T Clark, 1895, blz.388, 389.
Annie Jaubert, De datum van het laatste avondmaal, NY, Alba House, 1965, p. 77.
Supra. n. 3. p. 79.
Ante-Nicene Fathers, Vol. 8, Michigan. Wm. B. Eerdmans. 1956, blz. 468
De Koptische Encyclopedie, Vol. 4, NY: MacMillian Publishing Company, 1991, p. 1096.
Montague Rhodes James, Het apocriefe Nieuwe Testament, Oxford, Clarendon Press, 1960, blz.
142, 143.
Ibid.
Samuel Tobias Lachs, Een rabbijnse commentaar op het Nieuwe Testament, New Jersey: Ktav Publishing House, Inc. 1987, p. 437
Nicea en Post Nicea Fathers, Vol. 2, Michigan: Wm. B. Eerdman's, 1952, p. 131.
Gregorius van Tours, De geschiedenis van de Franken, Vol. 2, (vert. Door DM Dalton), Oxford:
Clarendon Press, 1927, p. 24.
Alexander Ross, Pansebeia: of A View of All the Religions of the World, Londen, John Saywell, 1658, p. 219.
Supra, n. 6, p. 1252.
De sabbat in Schrift en geschiedenis, (ed. Kenneth A. Strand), Washington DC: Review and Herald Publishing Association, 1982, p. 171.
Vroege leerstellingen van de oosterse kerken 19
Mrt Aprem, Sacramenten van de Kerk van het Oosten, India: Mar Narsai Press, 1978, p. 112. [geschreven door Blaine Newmann, Box 5294, Devon, Alberta, T9G 1Y1, CANADA. De heer Newmann is een predikant in de Kerk van God, Zevende Dag. Gepubliceerd in Geven en delen nieuwsbrief, juni 1998, nr. 47, pagina's 14-16]
[NB: Een werk dat de geschiedenis van de kruisigingsdoctrine op woensdag vanaf het midden van de 19e eeuw traceert A History of the Saturday Resurrection Doctrine, door George Dellinger gratis te downloaden van www.friendsofsabbath.org - ed]